Klubben har laget en egen (lukket) gruppe på facebook.

Her kan vi legge inn aktiviteter av mer privat karakter, bilder eller kommentarer osv :-)

 

For å bli lagt til kontakt Hans eller Trond (se kontaktinfo under styret)

Grasrot andelen

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping velge et lag eller en forening som mottar inntil 5 % av det du spiller for.

 

Print ut strekkoden og ta den med til der du spiller (høyreklikk og velg <skriv ut mål> i Internett eksplorer :-)

Gjøvik og Toten kajakklubb

Medlem av Norges Padleforbund

HMS for Gjøvik og Toten Kajakklubb

 

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR GJØVIK OG TOTEN KAJAKKLUBB 2012-01-01

 

Innledning

 

Internkontrollhåndboken gjelder for Gjøvik og Toten Kajakklubb (heretter kalt GTK), og er et system for sikkerhets- og miljøarbeid.

Formålet med internkontrollsystemet er å oppfylle krav og retningslinjer som er gitt for internkontroll i henhold til norsk lovverk.

 

GTK er medlem av Norges Padleforbund er derved også medlem i NIF, og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

 

Internkontrollboka skal være et aktivt redskap for å hindre/redusere skader på menneske og miljø.

 

GTK har som mål å tilby medlemmene NPF- godkjente kurs, og jobbe for å redusere faren for uønskede hendelser.

 

Dette dokumentet skal ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Samtlige som har verv eller andre ansvarsforhold i GTK plikter å sette seg inn i Internkontrollhåndboka.

 

Ut over det, er den enkelte deltaker ansvarlig for egne, individuelle handlinger.

 

Mål for helse, miljø og sikkerhet

 

- Vi skal gjennom god planlegging og risikovurderinger sørge for sikker padling.

 

- Vi skal føye oss etter normer og regler for sporløs ferdsel i naturen.

 

- Vi skal aktiv søke informasjon om hendelser og ta lærdom av disse og fra andre padlemiljø

 

Virksomhetens organisasjon

 

Ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet er fordelt på denne måten:

 

Styrets leder

 

Overordnet ansvar for internkontroll systemet vedlikeholdes og etterleves.

 

Skal påse at klubbens utstyr fungerer etter hensikten og at det ikke er mangler eller feil som kan føre

 

til skader eller ulykker.

 

Utvalg og ansvarshavende

 

Styret kan ved behov, utnevne/opprette utvalg eller ansvarshavende

 

Aktiviteter i klubbregi

 

For aktiviteter i klubbregi menes turer som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på

 

klubbens hjemmeside/terminliste med sted og tidspunkt. Turer som er avtalt mellom utøvere gjennom klubbens nettverk, regnes som utenfor klubbregi dersom det ikke er lyst ut som klubbtur på klubbens nettside

 

Man må ikke være medlem for å delta på aktivitetene, men som deltager er man pliktig til å følge klubbens retningslinjer.

 

Alle klubbaktiviteter skal ha minst en ansvarlig.

 

Dersom ansvarlig ikke møter opp eller har noen stedfortreder blir aktiviteten formelt avlyst

 

Ved gjennomføring av større arrangement, skal det utarbeides en egen HMS plan og sikkerhetsplan

 

for arrangementet.

 

Denne skal være skriftlig, og skal dokumentere at arrangørgruppen har gjennomført en

 

risikoanalyse av arrangementets aktiviteter.

 

Med større arrangement regnes samlinger og konkurranser.

 

Turer

 

All informasjon om turer som arrangeres i regi av klubben skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer deres erfaring og ferdighetsnivå.

 

Informasjonen skal, som et minimum, ha følgende struktur:

 

• Lengde (ca km/tid)

 

• Krav til deltagers ferdighetsnivå

 

Kurs.

 

Kursene skal avholdes iht NPFs våttkortstige.

 

Større arrangement.

 

Skal utarbeide egen HMS

 

Politiattest

 

Attest skal avkreves alle som, gjennom klubben, skal utføre en oppgave som innebærer et

 

ansvarsforhold eller tillitsforhold til mindreårige og/ eller utviklingshemmede iht. NIF veiledning.

 

Styrets leder er ansvarlig for ordningen, og nestleder er vara.

 

Rutiner

 

Skal avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i Helse-, Miljø-og Sikkerhets-lovgivningen.

 

Kontroll av utstyr

 

Alt utstyr skal årlig kontrolleres med hensyn til sikkerhet.

 

Ansvarlig er styrets leder.

 

Utstyrsliste skal være tilgjengelig, kontrollpunkter skal identifiseres og krysses av, ikke godkjent utstyr repareres eller saneres.

 

Rapportering av episoder/hendelser.

 

Det er et ønske om at alle uhell, nestenuhell og farlige situasjoner rapporteres til styret. Episoder/hendelser skal rapporters på skjema, ref link, og sendes til HMS@padleforbundet.no og til styret som behandler det på styremøte. Styret har ansvar for å treffe tiltak der det er påkrevet.

 

Lån / Leie av klubbåter.

 

Skal medlemmene låne GTKs kajakker, kreves minimum introduksjonskurs eller tilsvarende kompetanse.

 

Unntak er når kajakkene anvendes i kurssammenheng/klubbarrangement med ansvarlige.

 

Alt utlån skal registreres med navn, dato, hvilken kajakk og utstyr som blir lånt.